مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی
59 بازدید
محل نشر: پژوهش زبان و ادبیات فارسی » بهار و تابستان 1385 - شماره 6
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی